CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực Cấp chứng chỉ xây dựng
107/QĐ-UBND-HC
Cấp tỉnh
Công dân, Cán bộ
Sở Xây Dựng

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ số 27 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đng Tháp.

2. Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích

3. Hoặc nộp trực tuyến mức độ 3

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ số 27 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đng Tháp.

2. Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích

3. Hoặc nộp trực tuyến mức độ 3

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; đồng thời, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình.

Sau khi nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả công chức được giao xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

1. Tiếp nhận hồ sơ

2. Giải quyết hồ sơ, trong đó:

+ Công chức: thẩm định và trình Lãnh đạo phòng.

+ Lãnh đạo phòng: xem xét và trình Lãnh đạo Sở.

+ Lãnh đạo Sở: duyệt và ký phát hành

+ Văn thư đơn vị: đóng dấu và phát hành trả kết quả

Công chức tiếp nhận và trả  kết quả nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử thực hiện:

- Thông báo cho chủ đầu tư biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép đối với hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn quy định.

- Chủ đầu tư nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (xuất trình giấy hẹn trả kết quả). Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao kết quả.

- Trường hợp nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. (đăng ký theo hướng dẫn của Bưu điện)

 
10 ngày
Không có  (Tùy từng trường hợp của từng cơ quan)
200000  (Tùy từng trường hợp của từng cơ quan)

a) Thành phần hồ sơ

Bản chính:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo Phụ lục 5 (Ban hành kèm theo Thông số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015).

+ 02 ảnh mầu cỡ (4x6) cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

8.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

8.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng

01 bộ

Đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ.


 

 

 

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13 ngày 25/11/2014;

- Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

 


 

 

 

Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (theo mẫu tại phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng). 

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (cấp lại).
Còn hiệu lực
// ]]>