CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực Cấp chứng chỉ xây dựng
107/QĐ-UBND-HC
Cấp tỉnh
Công dân, Cán bộ
Sở Xây Dựng

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ số 27 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đng Tháp.

2. Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích

3. Hoặc nộp trực tuyến mức độ 3

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ số 27 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đng Tháp.

2. Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích

3. Hoặc nộp trực tuyến mức độ 3

Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; đồng thời, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình.

 
20 ngày
Chưa có phí
2.000.000  (Tùy từng trường hợp của từng cơ quan)

5.2.1 Đối với tổ chức

a) Thành phần hồ sơ

- Bản chính:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo Phụ lục số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016).

- Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc:

+ Kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

+ Giấy phép thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước, nơi nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp hoặc nơi nhà thầu đang thực hiện dự án cấp.

            + Báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán trong 3 năm gần nhất.

            + Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam.

+ Quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu theo Phụ lục số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016).

Ghi chú: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng được làm bằng tiếng Việt. Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.2.2 Đối với cá nhân:

a) Thành phần hồ sơ

- Bản chính:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo Phụ lục số 4 (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016).

- Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc:

+ Kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp

+ Giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề do nước mà cá nhân mang quốc tịch hoặc nơi mà cá nhân thực hiện dự án cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân

+ Quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

Ghi chú: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng được làm bằng tiếng Việt. Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

01 bộ

Đối tượng được cấp giấy phép hoạt động xây dựng thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

 
Giấy phép hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân là nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Còn hiệu lực
// ]]>