CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực Nhà ở
Cấp tỉnh
Sở Xây dựng

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi có kết quả lựa chọn doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án, người chủ trì Hội nghị nhà chung cư lập báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn chủ đầu tư dự án kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được lựa chọn gửi Sở Xây dựng nơi có dự án.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ số 27 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đổng Tháp.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ, lập biên nhận hồ sơ, có chữ ký của người giao, người nhận và thời gian giải quyết.

Sở Xây dựng thẩm định phương án lựa chọn chủ đầu tư dự án kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận.

Đến thời hạn giải quyết, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

30 ngày
Không có  (Tùy từng trường hợp của từng cơ quan)
Không có  (Tùy từng trường hợp của từng cơ quan)

Báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn chủ đầu tư dự án của người chủ trì Hội nghị nhà chung cư.

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được lựa chọn.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

01 bộ

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư chỉ được thực hiện sau khi có kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Luật Nhà ở số 65/2014/QH 13 ngày 25/11/2014.

Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Còn hiệu lực
// ]]>