CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
Cấp tỉnh
Cán bộ

Cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị thẩm định nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị thẩm định nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ số 27 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đổng Tháp.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ, lập biên nhận hồ sơ, có chữ ký của người giao, người nhận và thời gian giải quyết.

Đến thời hạn giải quyết, cơ quan, đơn vị, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

30 ngày
0  (Tùy từng trường hợp của từng cơ quan)
Theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.  (Tùy từng trường hợp của từng cơ quan)

Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (theo mẫu số 03).

Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về hồ sơ trình thẩm định (theo mẫu số 04).

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Văn bản thỏa thuận về đấu nối, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật (nếu có).

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC (đối với dự án, công trình thuộc danh mục nêu tại Phụ lục II) kèm theo văn bản thẩm duyệt PCCC (nếu có).

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án thuộc danh mục nêu tại Phụ lục III).

Hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt kèm theo văn bản thẩm định thiết kế cơ sở.

Nhiệm vụ thiết kế (được chủ đầu tư phê duyệt).

Thuyết minh tính toán (kèm file tính toán).

Dự toán xây dựng (kèm file dự toán).

Biên bản xác định cự ly vận chuyển, trung chuyển, bốc dỡ đối với vật liêu xây dựng, cát san lấp (nếu có).

Bản vẽ thiết kế (đã được đóng dấu phòng cháy và chữa cháy đối với trường hợp quy định phải thẩm duyệt PCCC).

Chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình cấp II.

Khảo sát địa hình (đối với công trình có san lấp mặt bằng hoặc theo tuyến).

Nhiệm vụ khảo sát (được chủ đầu tư phê duyệt).

Phương án khảo sát (được chủ đầu tư phê duyệt).

Báo cáo kết quả khảo sát (được chủ đầu tư phê duyệt).

Bản vẽ khảo sát.

Biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát (theo mẫu số 05).

Nhiệm vụ khảo sát (được chủ đầu tư phê duyệt).

Phương án khảo sát (được chủ đầu tư phê duyệt).

Báo cáo kết quả khảo sát (được chủ đầu tư phê duyệt).

Biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát (theo mẫu số 05).

Hồ sơ khảo sát, đánh giá chất lượng hiện trạng công trình (đối với dự án cải tạo, sửa chữa).

Nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Nhà thầu khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất).

Chủ nhiệm khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất).

Chủ nhiệm thiết kế (trường hợp có chủ nhiệm thiết kế).

Chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, giao thông).

Chứng chỉ Kỹ sư định giá (dự toán).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

01 bộ

Công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 24, Nghị định 59/2015/NĐ-CP) và công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách (quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 25, Nghị định 59/2015/NĐ-CP) được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.
 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nghị định số 46/2015/NÐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định số 136/2015/NÐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về quy định phân cấp công trình xây dựng & hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
 

- Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (mẫu số 03).

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về hồ sơ trình thẩm định (mẫu số 04).

- Biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát (mẫu số 05).

Còn hiệu lực
// ]]>