CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
Cấp tỉnh
Cán bộ

Đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

Đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công, số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ, lập biên nhận hồ sơ, có chữ ký của người giao, người nhận và thời gian giải quyết

Đến thời hạn giải quyết, đơn vị, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

20 ngày
0  (Tùy từng trường hợp của từng cơ quan)
25% phí thẩm định dự án (theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).  (Tùy từng trường hợp của từng cơ quan)

Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh

Văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình của cấp thẩm quyền (UBND tỉnh, UBND huyện).

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nếu có).

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có liên quan đến nội dung điều chỉnh (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định giao đất; hợp đồng thuê đất…, bản sao có chứng thực).

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (đối với trường hợp điều chỉnh do thay đổi quy hoạch) kèm theo bản vẽ tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật).

Văn bản thỏa thuận về đấu nối, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đối với nội dung điều chỉnh có liên quan (nếu có).

Văn bản góp ý về giải pháp PCCC giai đoạn thiết kế cơ sở (đối với hồ sơ thiết kế điều chỉnh).

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh (đối với trường hợp điều chỉnh có liên quan đến đánh giá tác động môi trường).

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Thuyết minh thiết kế cơ sở điều chỉnh.

Bản vẽ thiết kế cơ sở điều chỉnh (kèm theo bảng thống kê danh mục bản vẽ).

Khảo sát địa hình (theo mẫu số 05).

Khảo sát địa chất (theo mẫu số 05).

Nhà thầu lập dự án.

Nhà thầu khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất).

Chủ nhiệm khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất).

Chủ nhiệm thiết kế (trường hợp có chủ nhiệm thiết kế).

Chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, giao thông).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

01 bộ

Dự án đầu tư xây dựng từ nhóm B trở xuống sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách không thuộc vốn đầu tư công được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 61, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và vốn khác do tổ chức, cá nhân quyết định đầu tư (quy định tại Điều 32, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13). 

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Nghị định số 46/2015/NÐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về quy định phân cấp công trình xây dựng & hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 
Biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát (theo mẫu số 05).
Còn hiệu lực
// ]]>