CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
107/QĐ-UBND-HC
Cấp tỉnh
Cán bộ
Sở Xây Dựng

Cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị thẩm định nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị thẩm định nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công, số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ, lập biên nhận hồ sơ, có chữ ký của người giao, người nhận và thời gian giải quyết.

Đến thời hạn giải quyết, cơ quan, đơn vị, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

30 ngày
0  (Tùy từng trường hợp của từng cơ quan)
Theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.  (Tùy từng trường hợp của từng cơ quan)

Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (đối với trường hợp điều chỉnh do thay đổi quy hoạch) kèm theo bản vẽ tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật).

Văn bản thỏa thuận về đấu nối, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đối với nội dung điều chỉnh có liên quan (nếu có).

Văn bản góp ý về giải pháp PCCC giai đoạn thiết kế cơ sở (đối với hồ sơ thiết kế điều chỉnh).

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh (đối với trường hợp điều chỉnh có liên quan đến đánh giá tác động môi trường).

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh

Thuyết minh thiết kế cơ sở điều chỉnh.

Bản vẽ thiết kế cơ sở điều chỉnh (kèm theo bảng thống kê danh mục bản vẽ).

Khảo sát địa hình (theo mẫu số 5).

Khảo sát địa chất (theo mẫu số 5).

Nhà thầu lập dự án.

Nhà thầu khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất).

Chủ nhiệm khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất).

Chủ nhiệm thiết kế (trường hợp có chủ nhiệm thiết kế).

Chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, giao thông).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

02 bộ

Dự án đầu tư xây dựng từ nhóm B trở xuống  sử dụng vốn ngân sách nhà nước được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 61, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, bao gồm các công trình do cấp tỉnh và cấp huyện quyết định đầu tư.

 


 

 

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Nghị định số 32/2015/NÐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 46/2015/NÐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định số 136/2015/NÐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về quy định phân cấp công trình xây dựng & hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

 


 

 

 
Văn bản Thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư điều chỉnh.
Còn hiệu lực
// ]]>