CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Mức dịch vụ công Lĩnh vực Thao tác
1761 Thủ tục Đăng ký thường trú Mức độ 2 Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú
1762 Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Mức độ 2 Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú
1763 01 - Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Mức độ 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Cấp Huyện)
1764 02 - Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Mức độ 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Cấp Huyện)
1765 03 - Cấp lại, điều chỉnh cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Cấp Huyện)
1766 04 - Giải thể cơ sở bảo trợ bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện Mức độ 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Cấp Huyện)
1767 05 - Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện Mức độ 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Cấp Huyện)
1768 06 - Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Mức độ 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Cấp Huyện)
1769 DTP-284937 01 - Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách Mức độ 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án
1770 DTP-284944 02 - Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách Mức độ 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án
1771 DTP-284952 03 - Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách Mức độ 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án
1772 04 - Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách Mức độ 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án
1773 DTP-284948 05 - Thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi không có cấu phần xây dựng. Mức độ 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án
1774 DTP-284950 06 - Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi không có cấu phần xây dựng. Mức độ 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án
1775 01 - Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh và cá nhân Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm ( Công thương - Cấp huyện)
1776 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 2 Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
1777 01 - Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội Mức độ 2 Lĩnh vực Di sản văn hóa
1778 01 - Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Mức độ 2 Lĩnh vực Di sản văn hóa
1779 DTP-284954 01 - Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 Lĩnh vực Đấu thầu
1780 DTP-284955 02 - Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 Lĩnh vực Đấu thầu