CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thao tác
1681 02- Thủ tục điều chuyển tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thị, thành phố Quản lý công sản-Giá
1682 03- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố Quản lý công sản-Giá
1683 Quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đối với các dự án quan trọng quốc gia (QTQG), nhóm A, B, C Lĩnh vực Đầu tư
1684 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm (đối với nguồn vồn do Huyện quản lý và phân bổ). Lĩnh vực Đầu tư
1685 Thủ tục Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Lĩnh vực cấp, quản lý CMND (9 số)
1686 Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú
1687 Thủ tục Cấp lại sổ hộ khẩu Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú
1688 Thủ tục Cấp đổi sổ hộ khẩu Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú
1689 Thủ tục Đăng ký thường trú Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú
1690 Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú
1691 01 - Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Cấp Huyện)
1692 02 - Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Cấp Huyện)
1693 03 - Cấp lại, điều chỉnh cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Cấp Huyện)
1694 04 - Giải thể cơ sở bảo trợ bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Cấp Huyện)
1695 05 - Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Cấp Huyện)
1696 06 - Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Cấp Huyện)