CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thao tác
1601 Thủ tục Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Lĩnh vực cấp, quản lý CMND (9 số)
1602 Thủ tục Đề nghị Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Lĩnh vực cấp, quản lý CMND (9 số)
1603 Thủ tục Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Lĩnh vực cấp, quản lý CMND (9 số)
1604 Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú
1605 Thủ tục Cấp lại sổ hộ khẩu Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú
1606 Thủ tục Cấp đổi sổ hộ khẩu Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú
1607 Thủ tục Đăng ký thường trú Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú
1608 Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú
1609 01 - Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1610 02 - Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1611 03 - Cấp lại, điều chỉnh cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1612 04 - Giải thể cơ sở bảo trợ bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1613 05 - Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1614 06 - Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội