CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thao tác
1601 02 - Thủ tục hành chính tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
1602 03 - Thủ tục hành chính tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
1603 04 - Thủ tục hành chính tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
1604 05 - Thủ tục hành chính tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
1605 1- Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Lĩnh vực Trồng trọt, bảo vệ thực vật
1606 2 - Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa Lĩnh vực Trồng trọt, bảo vệ thực vật
1607 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Lĩnh vực Tiếp công dân, xử lý đơn
1608 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Lĩnh vực Tiếp công dân, xử lý đơn
1609 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo
1610 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo
1611 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo
1612 Thủ tục công khai bản kê khai bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
1613 Thủ tục thực hiện việc giải trình Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
1614 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
1615 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
1616 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
1617 01 - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng Lĩnh vực Viễn thông, Internet
1618 02 - Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông, Internet
1619 03 - Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông, Internet
1620 04 - Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông, Internet