CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thao tác
21 02 - Gia hạn sử dụng đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai
22 02 - Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
23 02 - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
24 02 - Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
25 02 - Thủ tục giải quyết tiếp đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Lĩnh vực Lãnh sự
26 02 - Thủ tục hỗ trợ tiền thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội
27 02 - Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
28 02 - Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ; đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội
29 02 - Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với người có Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi (trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược) Lĩnh vực Chứng chỉ hành nghề Dược
30 02 - Xếp hạng các trung tâm GDTX cấp huyện, trung tâm GDTX - KTHN tỉnh trực thuộc sở Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
31 02- Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (không phải trình cơ quan NN) Lĩnh vực Đất đai
32 02- Thủ tục báo cáo công khai việc quản lý, sử dụng TSNN tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao, quản lý sử dụng tài sản nhà nước Lĩnh vực Quản lý công sản-Giá
33 02- Thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát Lĩnh vực Người có công với cách mạng
34 03 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Lĩnh vực Di sản Văn hóa
35 03 - Cấp lại giấy phép hoạt động in Lĩnh vực Xuất bản
36 03 - Sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện và cấp tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
37 03 - Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp
38 03 - Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
39 03 - Thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị giám định lại vết thương còn sót Lĩnh vực Người có công với cách mạng
40 03 - Thủ tục hỗ trợ tiền cho người có công đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội