CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thao tác
1641 03 - Cấp lại, điều chỉnh cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1642 04 - Giải thể cơ sở bảo trợ bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1643 05 - Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1644 06 - Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội